top of page

Diagnostiek & onderzoek

Het kan zijn dat de school of u zelf specifieke vragen heeft omtrent de intelligentie, aandacht, het geheugen, de planningsvaardigheden en/ of het ontwikkelingsniveau van jouw kind. Hiervoor kan dan een diagnostisch onderzoek antwoord bieden.

 

Anderzijds kan het ook zijn dat u helemaal geen idee heeft wat de oorzaken kunnen zijn van de gedrags - en/of emotionele problemen van uw kind. Het kan zijn dat u zich afvraagt wat er in zijn/ haar hoofd afspeelt. Dit kunnen we samen met u onderzoek aan de hand van een belevingsonderzoek.

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor kunnen een aantal onderzoeksessies plaatsvinden met het kind en/of de ouders. De diagnostische sessies kunnen bestaan uit verschillende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek.

 

WAT BIEDEN WIJ AAN?

INTELLIGENTIEONDERZOEK 

Bij een intelligentieonderzoek maken we aan de hand van een gestandaardiseerde test een inschatting van het cognitief functioneren van uw kind. Na dit onderzoek kunnen we u meer vertellen over het algemeen cognitief functioneren van uw kind maar ook specifieker over het korte - en langetermijngeheugen, het redeneervermogen, de probleemoplossingsvaardigheden en de verwerkingssnelheid van uw kind.

 

SPELOBSERVATIES

Spelobservatie is een vorm van diagnostiek om bij jonge kinderen een zicht te krijgen van de emotionele thema's die en kind kunnen bezighouden. Spelobservaties geven ons extra handvatten wanneer een kind bepaalde zaken nog niet goed onder woorden kan brengen. Kinderen zijn nog niet altijd in staat om hun emoties of problemen waar ze tegenaanlopen onder woorden te brengen. Hierbij kan spelobservatie dan een hulpmiddel zijn. 

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN (o.a. ADHD en autisme)

Indien er een vermoeden is van een onderliggende ontwikkelingsstoornis kan hiervoor diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Zowel aandachts - en concentratieonderzoek alsook onderzoek naar autisme kan bij ons in de praktijk gebeuren. Deze resultaten moeten dan door een psychiater bevestigd worden. 

HOE GAAN WIJ TEWERK?

We beginnen telkens met een intakegesprek met de ouders waarbij we kijken wat er moeilijk loopt en op welke vraag de ouders een antwoord wensen. Na het intakegesprek stippelen we dan het juiste te doorlopen diagnostische traject uit met de ouders. Aan het einde van de diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

Diagnostiek is vaak maar niet altijd een onderdeel van het traject. Kinderen en jongeren dienen niet nodeloos getest te worden, vandaar dat er telkens goed wordt nagegaan wat en waarom we iets gaan onderzoeken.

bottom of page